Ochrona Danych Osobowych


Według rozporządzenia RODO danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Za osobą możliwą do zidentyfikowania uważa się osobę, której tożsamość można określić na podstawie numeru identyfikacyjnego lub też ze względu na unikalne czynniki określające jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Za przetwarzanie danych osobowych uznaje się wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, w tym ich: zbieranie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie czy też usuwanie, zwłaszcza jeżeli realizuje się je w systemach informatycznych. Dodatkowo, według ustawy instytucja przetwarzająca dane osobowe musi prezentować konkretny i uzasadniony gospodarczo cel ich przetwarzania.

Ochrona danych osobowych to ochrona informacji dotyczących osób fizycznych przez podmioty, które nimi dysponują. Chodzi tutaj zarówno o pojedyncze informacje stanowiące dane osobowe, jak również o całe zbiory danych. Obowiązek ten wynika z zapisu przepisów, gdyż każda osoba ma prawo do ochrony swoich danych osobowych.

Ochrona danych osobowych, to zabezpieczenie tych danych przed ich utratą, wyciekiem, czy niepowołanym dostępem.

W Naszej firmie kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest poprzez sekretariat.

lub

Faks: +48 71 303 32 72

Adres e-mail: iod.lege.olawa@gmail.com